Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Deklaracja dostępności 

GK eB2B zobowiązuje się zapewnić dostępność witryny internetowej https://platforma.eb2b.com.pl i wszystkich innych subdomen budowanych na indywidualne potrzeby Klientów GK eB2B zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny https://platforma.eb2b.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 13.05.2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.11.2022 r.

Witryna internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 04.04.2019 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością witryny internetowej prosimy o kontakt z Administratorem systemu. Administratorem systemu jest GK eB2B, al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa i można się z nami kontaktować za pomocą e-maila: admin@eb2b.com.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 22 428 19 28

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do eB2B z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem, wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy. Zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej nie może nastąpić w ciągu 7 dni eB2B niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. eB2B odmówi zapewnienie dostępności cyfrowej elementu strony internetowej jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy eB2B nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomimy osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskażemy alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej witryny internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do eB2B skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

GK eB2B, al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa

Do budynku prowadzą 2 wejścia od al. Komisji Edukacji Narodowej oraz ul. Płaskowickiej. Wejście do budynku jest przez drzwi jednoskrzydłowe.

eB2B ma siedzibę na parterze w budynku 6 piętrowym.

Ochrona budynku znajduje się po prawej stronie od ulicy al. Komisji Edukacji Narodowej. Wejście od ulicy Płaskowickiej przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe i wewnętrzne i do biura są o minimalnej szerokości 90 cm bez progów.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.